Доставка и монтаж на ударопоглъщаща, разливна настилка Конипур ПГ.

Количество 130 м2